sabbath 1/21/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Tìm Một Con Đường 

English translation by Vương Đoàn