Sabbath 10/23/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Vua Của Giao Ước