Sabbath 2/18/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Công Cụ Của Đức Chúa Trời  

English translation by Lê Toàn Minh