Sabbath 7/4/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Tự Do Tín Ngưỡng