Sabbath 8/27/11

Bài giảng của Mục sư Dương Quang Thoại: Làm Gì Trong Cơn Hoảng Loạn 

Nhạc: An Ninh Thay, Mai & Hồng song ca 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên của Mục sư Dương Quang Thoại: Tin Chúa Hay Theo Chúa?  

English translation by Pastor Vinh