Sabbath 6/2/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Ngươi Chớ Nói Chứng Dối 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: The Ninth Commandment