Sabbath 9/19/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Tài Năng Chúa Ban