Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 -  Năm 2018

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)


Công Vụ Các Sứ Đồ (Bài Học Sa-bát Quý 3 – 2018 – FULL)

Mục Lục & Nhập Đề
1. CÁC NGƯƠI SẼ LÀ NHÂN CHỨNG CỦA TA (30 Tháng 6 – 6 Tháng 7)
2. LỄ NGŨ TUẦN (7 Tháng 7 – 13 Tháng 7)
3. ĐỜI SỐNG TRONG HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN (14 Tháng 7 – 20 Tháng 7)
4. CÁC NHÀ LÃNH ĐẠO HỘI THÁNH ĐẦU TIÊN (21 Tháng 7 – 27 Tháng 7)
5. SỰ TRỞ LẠI ĐẠO CỦA PHAO-LÔ (28 Tháng 7 – 3 Tháng 8)
6. CHỨC VỤ CỦA PHI-E-RƠ (4 Tháng 8 – 10 Tháng 8)
7. CUỘC TRUYỀN GIÁO ĐẦU TIÊN CỦA PHAO-LÔ (11 Tháng 8 – 17 Tháng 8)
8. GIÁO HỘI NGHỊ TẠI THÀNH GIÊ-RU-SA-LEM (18 Tháng 8 – 24 Tháng 8)
9. CUỘC TRUYỀN GIÁO THỨ HAI (25 Tháng 8 – 31 Tháng 8)
10. CUỘC TRUYỀN GIÁO THỨ BA (1 Tháng 9 – 7 Tháng 9)
11. PHAO-LÔ BỊ BẮT Ở GIÊ-RU-SA-LEM (8 Tháng 9 – 14 Tháng 9)
12. PHAO-LÔ BỊ TÙ (15 Tháng 9 – 21 Tháng 9)
13. CHUYẾN ĐI CỦA PHAO-LÔ ĐẾN LA MÃ (22 Tháng 9 – 28 Tháng 9)

Tác giả:
Wilson Paroschi, PhD

Dịch giả:
Bà Phạm Thanh Minh

Ban hiệu đính:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Kezia Tuyết Nguyễn
Nguyễn Đăng Hưng

Trình bày:
Nguyễn Đăng Hưng

Website Trường Sa-bát:
giaohoicodoc.org/truong-sabat

Mọi liên lạc, thư từ xin gởi về:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Tiếng Nói Hy Vọng
P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734
Tel. (626) 422-6841
www.TiengNoiHyVong.org