Những khuôn mặt của các thành viên cũng như khách viếng đã ghi nhận được tại Hội Thánh El Monte.
Những bài viết hàng tuần đã từng được phổ biến trên website này.
Những trang web với bài giảng và hình ảnh hàng tuần tại Hội Thánh El Monte đã được phổ biến.
.
Những bài học giáo lý đã từng được phổ biến trên website này.