Bài Học Giáo Lý Lớp Tráng Niên

Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 -  Năm 2018

(Bài học dưới dạng PDF, click to download)

HIỆP MỘT TRONG ĐẤNG CHRIST (Bài Học Sa-bát Quý 4 – 2018 – FULL)

Mục Lục & Nhập Đề
1. SỰ SÁNG TẠO VÀ SỰ SA NGÃ (29 Tháng 9 – 5 Tháng 10)
2. NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ BẤT HÒA (6 Tháng 10 – 12 Tháng 10)
3. “AI NẤY HIỆP LÀM MỘT” (13 Tháng 10 – 19 Tháng 10)
4. BÍ QUYẾT CHO SỰ HIỆP MỘT (20 Tháng 10 – 26 Tháng 10)
5. KINH NGHIỆM VỀ SỰ HIỆP MỘT TRONG HỘI THÁNH (27 Tháng 10 – 2 Tháng 11)
6. NHỮNG HÌNH ẢNH CỦA SỰ HIỆP MỘT (3 Tháng 11 – 9 Tháng 11)
7. KHI XUNG ĐỘT XẢY RA (10 Tháng 11- 16 Tháng 11)
8. HIỆP MỘT TRONG ĐỨC TIN (17 Tháng 11 – 23 Tháng 11)
9. BẰNG CHỨNG THUYẾT PHỤC NHẤT (24 Tháng 11 – 30 Tháng 11)
10. SỰ HIỆP MỘT VÀ MỐI TƯƠNG GIAO BỊ ĐỔ VỠ (1 Tháng 12 – 7 Tháng 12)
11. HIỆP MỘT TRONG SỰ THỜ PHƯỢNG (8 Tháng 12 – 14 Tháng 12)
12. TỔ CHỨC GIÁO HỘI VÀ SỰ THỐNG NHẤT (15 Tháng 12 – 21 tháng 12)
13. SỰ PHỤC HỒI CUỐI CÙNG CỦA SỰ HIỆP NHẤT (22 Tháng 12 – 28 Tháng 12)

Tác giả:
Denis Fortin, PhD

Dịch giả:
Bà Phạm Thanh Minh

Ban hiệu đính:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Kezia Tuyết Nguyễn
Trương Kimchi
Nguyễn Đăng Hưng

Trình bày:
Nguyễn Đăng Hưng

Website Trường Sa-bát:
giaohoicodoc.org/truongsabat

Mọi liên lạc, thư từ xin gởi về:
Mục sư Nguyễn Khắc Vinh
Tiếng Nói Hy Vọng
P.O. Box 5704, El Monte, CA 91734
Tel. (626) 422-6841