Trường Việt Ngữ Cơ Đốc, Lễ Mãn Khóa 2012

Đôi nét về trường