Truyền Giảng Bồi Linh 8/16/08

Bài giảng của Mục Sư Dương Quang Thoại: Phục Hưng