Những Bài Giảng Tại Trại Hè Xây Dựng Niềm Tin, Soquel 2008

8/30/08
 Xây Dựng Niềm Tin by Mục sư Nguyễn Khắc Vinh          
 Thông Biết Về Chúa by Elder Ronald B. Townend           
 Ngày Sa Bát Đặc Biệt by Elder Ronald B. Townend          

8/31/08
 Căn Nhà Của Niềm Tin by Mục sư Dương Quang Thoại   


9/1/08
 Giữ Vững Niềm Tin by Mục sư Nguyễn Khắc Vinh