Những bài giảng tại Trại hè 2014 "Ta sẽ Sai Ai Đi?"

Mục sư Dương Quang Thoại    
Mục sư Lê Công Giáo              
Mục sư David Kim, Nguyễn Thị Ngọc Liên thông dịch    
Mục sư Miller, Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch      
Mục sư Smith, Mục sư Quách Trọng Toàn thông dịch     
Mục sư Areolla, Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch