Tổng số người đã ghi danh cho trại hè 2014


Waymark SDA                      3
Desert Valley SDA                1
Show Low SDA                     2
San Jose                             24
Điểm Nhóm Thân Hữu         7
El Monte                              3


Tổng Cộng                         41