Chia Xẻ
Bài chia xẻ của Trưởng Lão Tăng Tấn Thi tại Hội Thánh Milpitas, sa-bát 10/18/08: Tham Lam