Đọc Truyện

Hoàng Tử Và Phản Thần
Truyện ngắn của nữ Tiến sĩ Beatrice Neil - nhà in Thời Triệu xuất bản năm 1965
Nguyễn Thị Ngọc Liên diễn đọc.