Cuộc Hành Trình

Đại Hội Toàn Cầu Tổng Hội Cơ Đốc Phục Lâm
San Antonio 2015

Thứ Tư, ngày 8 tháng 7
    7:00 - Điểm tâm
    8:00 - Rời khỏi El Monte, CA
    12:00 - Ăn trưa
    6:00 - Ăn chiều
    7:00 - Đến khách sạn Tucson, AZ

Thứ Năm, ngày 9 tháng 7
    7:00 - Điểm tâm
    8:00 - Rời khỏi Tucson, AZ
    12:00 - Ăn trưa
    2:00 - Đến White Sands National Monument
    6:00 - Ăn chiều
    7:00 - Đến khách sạn Roswell, NM

Thứ Sáu, ngày 10 tháng 7
    7:00 - Điểm tâm
    8:00 - Rời khỏi Roswell, NM
    9:30 - Đến Carlbad Caverns National Park
    12:00 - Ăn trưa
    6:00 - Ăn chiều
    8:00 - Đến khách sạn San Antonio, TX

Thứ Bảy, ngày 11 tháng 7
    7:00 - Điểm tâm
    8:00 - Đi Alamodome tham dự đại hội toàn cầu
    12:00 - Ăn trưa
    2:00 - Tham quan các giang hàng đại hội
    5:00 - Ăn chiều
    7:00 - Diễn hành các quốc gia
    10:00 - Đến khách sạn San Antonio, NM

Chủ Nhật, ngày 12 tháng 7
    7:00 - Điểm tâm
    8:00 - Đi Almo Historical Monument
    10:00 - Đi tham quan thành phố San Antonio
    12:00 - Ăn trưa
    2:00 - Hamilton Pool
    6:00 - Ăn chiều
    9:00 - Đến khách sạn Early, TX

Thứ Hai, ngày 13 tháng 7
    7:00 - Điểm tâm
    8:00 - Rời khỏi Early, TX
    12:00 - Ăn trưa
    6:00 - Ăn chiều
    7:00 - Đến khách sạn Santa Rosa, NM

Thứ Ba, ngày 14 tháng 7
    7:00 - Điểm tâm
    8:00 - Rời khỏi Santa Rosa, NM
    12:00 - Ăn trưa tại Albuquerque, NM
    4:00 - Tham quan Petrified Forest National Park
    6:00 - Ăn chiều
    7:00 - Đến khách sạn Flagstaff, AZ

Thứ Tư, ngày 15 tháng 7
    6:00 - Điểm tâm
    7:00 - Rời khỏi Flagstaff, AZ
    8:30 - Tham quan Grand Canyon
    11:30 - Ăn trưa
    12:00 - Rời khỏi Grand Canyon
    7:00 - Ăn chiều
    10:00 - Về đến El Monte, CA