Khắc ghi trong lòng

Sách Thi-Thiên 40:8 viết: “Đức Chúa Trời tôi, tôi lấy làm vui mừng làm theo ý muốn Chúa. Luật pháp Chúa ở trong lòng tôi”

Là những người con của Chúa, chúng ta hãy sống cuộc đời mình theo mẫu mực của Ngài. Chúa là người giữ gìn và tuân thủ những điều răn, vì vậy chúng ta là những tôi trai, tớ gái của Ngài nên vui mừng sống theo ý muốn của Chúa. Chúng ta cần ghi nhớ luật pháp Ngài trong lòng “Chúa lại phán: Nầy là lời ước mà ta sẽ lập với nhà Y Sơ Ra En. Sau những ngày đó: Ta sẽ để luật pháp ta trong trí họ. Và ghi tạc vào lòng; Ta sẽ làm Đức Chúa Trời họ, họ sẽ làm dân ta” (Hê-Bơ-Rơ 8:10).

Chúng ta là những kẻ đắm chìm trong tội lỗi. Sự nhân từ và tình yêu bao la của Đấng cứu rỗi bất chấp mọi sự nhu nhược của chúng ta. Ngài ban sức mạnh của Ngài cho chúng ta. Là một Cơ Đốc nhân trung tín thì ta không cần phải là một người sống theo thế gian này; mà ta cần là người sống theo ý muốn Chúa. Phải sống hoàn hảo theo ý Chúa mỗi ngày.

Bảo đảm tốt đẹp

Kinh Thánh cho chúng ta biết: “Luật pháp của Đức Giê-Hô-Va là trọn vẹn, bổ linh hồn lại; Sự chứng cớ Đức Giê-Hô-Va là chắc chắn, làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan” (Thi-Thiên 19:7). Đó không phải là tất cả những gì chúng ta ao ước sao? Một cuộc chuyển biến về tâm linh? Để cho cuộc đời chúng ta trong sạch, thánh khiết và công bình? Nếu chúng ta biết dồn mọi nỗ lực để gìn giữ những điều răn Ngài, chúng ta có thể tin rằng Chúa rất thành khẩn giữ lời hứa khi Ngài nói: “Ta sẽ làm cho ngươi cỡi lên các nơi cao trên đất, và lấy sản nghiệp của Gia-Cốp, tổ phụ ngươi, mà nuôi ngươi” (Ê-Sai 58:14) Đó chẳng phải là một sự bảo đảm tốt đẹp sao?

Tuân giữ những điều răn của Chúa là một vấn đề nhiệt tâm – không một ai có thể biện minh sự cứu rỗi của họ qua hành động. Chúa biết rõ từng tấm lòng chân thực một khi Ngài nhìn. Làm những điều phải không luôn luôn dễ dàng. Chúa chưa bao giờ nói nó dễ cả. Chúng ta có thể chắc chắn một điều là Chúa sẽ ban cho chúng ta can đảm, nghị lực, sức mạnh và sự khôn ngoan mà chúng ta cần một khi ta theo dõi Ngài. Hãy lắng nghe tiếng Chúa khi Ngài rót nhẹ vào tai ta “Nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ các điều răn ta” (Giăng 14:15)

By Melissa Ringstaff

Ngọc-Anh phỏng dịch