Chia xẻ của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh về những ghi nhận hàng ngày trong công việc truyền giáo dưới dạng nhật ký.

 

Ngảy thứ mười của chương trình Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 59 của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm được tổ chức tại Atlanta, Georgia trong Georgia World Congress Center. Chương trình kết thúc với lời kêu gọi của ông Hội Trưởng Ted Wilson, tri ân các vị lãnh đạo về hưu, và cuộc diễn hành từ các quốc gia trên thế giới.

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/piGPlzB7HSo&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/piGPlzB7HSo&hl=en_US&fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

Ngảy thứ chín của chương trình Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 59 của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm được tổ chức tại Atlanta, Georgia trong Georgia World Congress Center. Chương trình sẽ có phỏng vấn người từ Tổng Hội Âu Phi Châu và Tổng Hội Liên Mỹ Châu.

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/vbsFQ9SntlA&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/vbsFQ9SntlA&hl=en_US&fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

Ngảy thứ tám của chương trình Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 59 của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm được tổ chức tại Atlanta, Georgia trong Georgia World Congress Center. Chương trình sẽ có báo cáo từ Tổng Hội Nam Thái Bình Dương và Tổng Hội Nam Á Châu.

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/1nmvgD6ygIU&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/1nmvgD6ygIU&hl=en_US&fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

Ngảy thứ bảy của chương trình Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 59 của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm được tổ chức tại Atlanta, Georgia trong Georgia World Congress Center. Chương trình sẽ có báo cáo từ Tổng Hội Nam Á Thái Bình Dương, Tổng Hội Liên Âu Châu và Tổng Hội Tây Trung Phi Châu.

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/-V0HcjCRSSM&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/-V0HcjCRSSM&hl=en_US&fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

Ngảy thứ sáu của chương trình Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 59 của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm được tổ chức tại Atlanta, Georgia trong Georgia World Congress Center. Chương trình sẽ có báo cáo từ Tổng Hội Âu Phi Châu và Tổng Hội Liên Mỹ Châu.

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/bNIZ-UhQgBg&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/bNIZ-UhQgBg&hl=en_US&fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

Ngảy thứ năm của chương trình Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 59 của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm được tổ chức tại Atlanta, Georgia trong Georgia World Congress Center. Chương trình sẽ có báo cáo từ Tổng Hội Nam Mỹ Châu và Tổng Hội Bắc Á Thái Bình Dương.

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Xbri8sVpfNY&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Xbri8sVpfNY&hl=en_US&fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

Ngảy thứ tư của chương trình Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 59 của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm được tổ chức tại Atlanta, Georgia trong Georgia World Congress Center. Chương trình sẽ có sự báo cáo từ Tổng Hội Đông Trung Phi Châu và Tổng Hội Âu Á Châu.

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/5Z2300SCIH4&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/5Z2300SCIH4&hl=en_US&fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

Ngảy thứ ba của chương trình Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 59 của Giáo Hội Cơ Đốc Phục Lâm được tổ chức tại Atlanta, Georgia trong Georgia World Congress Center. Chương trình sẽ có sự báo cáo từ Tổng Hội Nam Phi Câu-Ấn Độ Dương và Tổng Hội Bắc Mỹ.

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/USSiihJI8WE&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/USSiihJI8WE&hl=en_US&fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

Lời chào thăm từ Muc sư Nguyễn Khắc Vinh, Kezia Nguyễn, Nguyễn thị Ngọc Liên, Casey Tom, và Jessica Trịnh sáng Sa-bát 7/3/10 ở Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 59 của Giáo Hội Cơ Đốc Phụm Lâm tại Atlanta, Georgia trong Georgia World Congress Center.

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/g39_ji7Msi4&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/g39_ji7Msi4&hl=en_US&fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

English version: Kezia Nguyen, Rachel Tom, Casey Tom, Jessica Trinh and Pastor Vinh Nguyen send greeting to the El Monte Vietnamese church on Sabbath 7/3/10 from General Conference Session in Atlanta, Georgia.

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2gnxaFiaFSw&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2gnxaFiaFSw&hl=en_US&fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

Ngảy thứ hai của chương trình...báo cáo từ tổng thư ký về tín hữu toàn cầu và báo cáo từ tổng thủ quỹ về tài chánh toàn cầu. Hôm nay cũng có cuộc bầu cử hội trưởng, tổng thư ký và tổng thủ quỹ của Toàn Cầu Tổng Hội.

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/w-ipvgUgBRs&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/w-ipvgUgBRs&hl=en_US&fs=1?rel=0&color1=0x3a3a3a&color2=0x999999" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

Ngảy đầu tiên của chương trình Đại Hội Toàn Cầu lần thứ 59 của Giáo Hội Cơ Đốc Phụm Lâm được tổ chức tại Atlanta, Georgia trong Georgia World Congress Center. Chương trình sẽ tường thuật những biểu quyết và bầu cử các chức viên của Toàn Cầu Tổng Hội.

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/EPGyH69ypkM&amp;hl=en_US&amp;fs=1?rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/EPGyH69ypkM&hl=en_US&fs=1?rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

Video của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh từ GC Session tại Atlanta, Georgia: Lời chào thăm đến hội thánh El Monte Sa-bát 6/26/10 

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Gr7C58gZz28&hl=en_US&fs=1&rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Gr7C58gZz28&hl=en_US&fs=1&rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>


Viếng Thăm Thầy Lương Hà, video của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh nhân chuyến đi Texas

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jH_UIHjS1Sg&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jH_UIHjS1Sg&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

Lễ thụ phong Mục sư Nguyễn Thế Phong

<object width="640" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/suxobVAbS7w&hl=en_US&fs=1&"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/suxobVAbS7w&hl=en_US&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="640" height="385"></embed></object>

 

 

8/12/09

Còn có 2 ngày nữa là Trại Hè Cơ Đốc 2009, tôi hồi hộp vì năm nay ít người tham dự hơn mọi năm, nhưng chương trình thì sẽ hay lắm. Thật ra đến bây giờ thì có hơn 200 người ghi danh tham dự. Lòng tôi cũng vui mừng lắm. Tôi và ban tổ chức muốn làm cho vẹn toàn để không phụ lòng tất cả mọi người cũng như làm sáng danh Chúa. Lúc này là lúc tôi cần phải cầu nguyện nhiều hơn hết có phải không?

8/3/09

Hôm thứ Bảy tôi được vinh dự làm tang lễ cho bé Ellie Quynh-Anh Le. Khi bước vào ngôi thánh đường tôi liền bước đến quan tài bé nhỏ, nhìn thấy di ảnh của bé Ellie tôi cảm thấy ngậm ngùi. Nghe được tiểu sử của bé qua Ông Lê Anh Dũng, là ông nội của bé, tôi mới hiểu được hoàn cảnh bệnh tình của bé và nỗi khổ của cha mẹ. Tôi liên tưởng tới con nhỏ của tôi thì thấy mình thật là may mắn. Hãy quý mến những gì Chúa ban cho.

7/28/09

Tuần qua tôi đã nhận hai tin buồn. Một là Ông Lê Quang Lộc, ba vợ của người bạn tôi mới quen biết một năm nay, Anh Trương Công Khả. Gia đình của anh qua Mỹ chưa được hai năm là ba vợ qua đời. Trong tang lễ, nhìn thấy Chị Tuyền, vợ anh, khóc nức nở vì mới đoàn tụ với cha thì cha đã mất. Đây là vài bức ảnh và đoạn phim trong buổi tang lễ:

http://truongcongkha.multiply.com/photos/album/7

http://lafuneral.com/_mgxroot/page_10721.php?id=691723

Còn người thứ hai là bé Ellie Quynh-Anh Le, chỉ mới 12 tháng nhưng em không vượt qua khỏi cơn bệnh ngặt nghèo. Khi tôi đến thăm bé thì thấy không nhút nhít chỉ thở cách nhẹ nhàng trước khi ngủ yên trong Chúa. Ba mẹ của bé là Quang và Quỳnh Như, đây là cập vợ chồng tôi đã làm lễ cưới cho và bé Ellie tôi đã làm lễ dâng con. Tôi biết Quỳnh Như khi còn nhỏ ở Milpitas, California, và ba mẹ là Ông Bà Nguyễn Tùng Sinh. Nhờ có website của bé tôi mới biết bé trải qua quá nhiều.

http://www.caringbridge.org/visit/elliele/journal/

7/17/09

Khi bỏ xe sửa không biết chừng nào mà xong, nhất là bị "over heat". Còn dùng một xe chở con đi học đi làm đi chợ, có tối thì đi học Kinh Thánh có tối thì có truyền giảng, cũng vất vả lắm. Điều vui mừng là chỉ vài hôm thì xe sửa xong, và thợ sửa xe không tính tiền vì Chúa ban phước xe không bị hư nặng, chỉ có nắp radiator bị mất áp suất cho nên nước trong radiator phun ra rồi máy nóng. Trong lúc thấy rắc rối trong cuộc sống, Chúa cũng có cách giải quyết. Hãy giao mọi gánh nặng cho Ngài thì Ngài sẽ giải quyết cho chúng ta.

7/13/09

Trong mấy ngày nay trời thật nóng bức ở Nam Cali đến nỗi tưới rau một ngày 3 lần cũng không thấm thía. Lúc này láy xe ai cũng phải dùng máy lạnh. Cũng chính hôm nay tôi láy xe dùng máy lạnh cho mát và vặn nhạc để nghe. Vì say mê tiếng nhạc mà quên tiếng máy xe, khi nhìn xuống đồng hồ thì báo hiệu máy xe quá nóng. Tôi liền tấp vào lề đường thì xe tôi bốc khói. Đó là xe bị "over heat". Nếu mà máy xe banh chắc là chết quá. Nếu tôi không say mê tiếng nhạc là tôi đã tắt máy lạnh cho nhẹ máy và ngừng xe sớm rồi. Đó là bài học, đừng quá say mê mà quên thực tại.

5/25/09

Trong những tháng vừa qua hội thánh tôi làm việc khác mệt nhọc trong công việc truyền giảng với Mục sư Shawn Boonstra, giám đốc truyền hình It Its Written. Mỗi tối có hơn 1500 người đến nghe. Ngày vui mừng nhất cho tôi là tối thứ Bảy vừa qua, 5/23/09,  cũng là ngày vui mừng cho Hội Thánh El Monte tôi là ba người tiếp nhận Chúa qua lễ Báp-têm; đó là Tào Lệ Hà, Phụng Nguyễn, và Hưng Văn Võ. Tôi biết cả thiên đàng vui mừng khi thấy một người trở lại cùng Chúa. Ngoài ra người Việt Nam thì có nhiều sắc tộc khác và họ cũng làm phép báp-têm cho nhiều người lắm. Còn một tuần truyền giảng nữa sẽ có nhiều người tiếp nhận Chúa. Tối hôm làm báp-têm xong tôi và hội thánh ăn mững cho tới 11 giờ tối.

4/29/09

Từ Chủ Nhật đến Thứ Ba tôi với ông Richard Hogan có dịp lên núi kiêng ăn và cầu nguyện với  Chúa. Lần đầu tiên tôi đi kiêng ăn với người khác, thường tôi chỉ đi một mình. Khi cầu nguyện suốt 3 ngày, chúng tôi đã cầu nguyện hơn 400 tên mà Hội Thánh đã viết xuống. Tôi rất mừng có dịp cầu nguyện cho từng người một, có người phải giải phẫu, có người thì mất việc làm, có người thì kêu cầu Chúa ban phước cho gia đình hạnh phúc, v.v. Phần lớn là cầu nguyện Chúa giải cứu linh hồn họ trong chương trình truyền giảng này. Đây là tờ quảng cáo cho chương trình.

1/23/09

Hôm qua là ngày Thứ Tư thật là buồn! Lối chiều tôi chạy vào bệnh viện trên đường Huntington vì Ông Lương Phúc bị tai biến mạch máu nảo. Có ba ông bác sĩ chụp hinh và đo sự hoạt động của bộ não thì nói rằng không còn hoạt động nữa. Chính trưa hôm nay, Thứ Năm, là các bác sĩ nói rằng không thể cứu ông vì xuất huyết quá nhiều và đã ép bộ não. Mới thấy ông tuần vừa rồi chứ đâu, không ngờ ông đi bất thình lình. Cuộc đời thật là ngắn ngủi. Nếu nghĩ đến thì cuộc đời thật vô ích, nhưng vì có Chúa thì cuộc sống có ý nghĩa, có tương lai sau nầy. Đó là cuộc sống vĩnh cữu.

12/31/2008

Mỗi năm nhà thờ của tôi đi trại Mùa Đông, nhưng năm nay thì rất đặc biệt. Không ngờ trên Camp Cedar Falls có nhiều tuyết thế, hơn 2 feet. Chúng tôi đi từ chiều Thứ Bảy đến chiều Chủ Nhật về. Tối thứ Bảy ca hát và được nghe lời làm chứng của Jessica. Sau đó Minh hướng dẫn chơi cả 3 tiếng đồng hồ không thấy mệt cả. Lâu lắm tôi mới được chơi vui như thế. Sáng hôm sau kéo qua phòng ăn điểm tâm rồi sau đó nghe David chia xẻ lời Chúa. Lần lượt rủ nhau đi hiking dọc theo bờ suối đầy tuyết và nước đá. Khi chiều về mới biết khổ là vì xe của chúng tôi bị kẹt dưới đồi không lên được vì icy (đông đá). Chúng tôi chạy đi mua chuổi dây xích, xúc tuyết, đập nước đá, làm mọi cách đến 5 tiếng đồng hồ sau mới kéo 5 chiếc xe lên đồi. Mừng quá và cùng nhau cảm tạ ơn Chúa trước khi láy xe về. Không biết còn dám đi nữa không!

12/22/2008

Không ngờ thứ Bảy ngày 20 tháng 12, Hội Thánh El Monte đã tổ chức chương Giáng Sinh đông đúc người tham dự, nhất là những người lâu lăm tôi mới gặp lại. Tôi nhớ đến Ông Lê Văn Lích và Ông Trương Hồng Phước và Ông Hứa Văn Phước. Còn có gia đình Cô Ánh từ Denver, Colorado ghé đến thăm. Kỳ nầy có vài gia đình của Trường Việt Ngữ Cơ Đốc đến tham dự tôi thật vui mừng. Tôi muốn họ thấy nơi nhà thờ nầy thật ấm cúng để họ ghé lại thường xuyên. Không biết tôi yêu cầu điều đó có quá đáng không! Có thể tôi muốn họ tìm được ơn phước.

12/12/2008

Tuy rằng trong 3 ngày mệt mỏi khi được huấn luyện bởi các giảng sư tại West Point Evangelism vào Chủ Nhật ngày 7 tới thứ Tư ngày 10 tháng 12, nhưng có anh Trương Công Khả từ San Jose và cô Jessica Trịnh từ El Monte đi cùng thì cũng vui lắm. Ai ai cũng nổ lực lo công việc truyền giáo, và tìm mọi cách để đưa người về đến Chúa. Ngày Chúa gần chừng nào thì con người nguội lạnh chừng nấy; có những lúc tôi cũng trong tình trạng đó. Cho nên tôi cũng cần sự phục hưng cho bản thân tôi. Bạn có biết không Chúa "không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn."

 

12/9/2008

Tối Thứ Bảy hình như hồn tôi trở lại thời buổi thanh niên nào đó vì tham gia vào chương trình Karaoke với biết bao nhiêu thanh niên. Ngồi nghe những giọng hát truyền cảm của thanh nên qua những bài ca lúc tình còn dang dở. Ai ai cũng đua nhau hát tranh tài đọ sức để giựt giải. Tú được giải nhứt, Kevin giựt nhì, còn Jacqueline Kriti Quỳnh lấy giải ba. Đêm đó thật là vui, nếu ai không đi thì thiếu sót rất nhiều. Cám ơn Thái Bảo và Hồng Đào làm MC, và tất cả ban thanh niên Hội Thánh El Monte tổ chức chương trình đêm X-mas Karaoke.

11/20/2008

Chủ Nhật vừa qua Hội Thánh El Monte và các nhà thương Cơ Đốc, như Glendale Adventist, White Memorial, Loma Linda University, v.v. tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí. Có hơn 1000 bệnh nhân đến tham dự. Tuy rằng có nhiều tín hữu của Hội Thánh El Monte tình nguyện ra giúp đỡ, những chỉ có khoảng chừng 10 người Việt đến để khám. Sau chương trình mới biết là địa điểm (Pasadena Convention Center) khó tìm đến và khó tìm chổ đậu xe. Dù sao đi nữa Hội Thánh El Monte cũng hy sinh để tổ chức khám sức khỏe cho cộng đồng.