Sabbath 1/11/14

Bài chia xẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: "Cầu Nguyện Đầu Năm"  

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/cPjVOYkpfLc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Lời chứng của ông Phùng Lai Phúc

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Jai29lmrUyQ?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhạc: "Xin Chúa Nắm Tay", bà Nguyễn Ngọc Hiển hát

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/-rXnlauly9E?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>