Sabbath 1/14/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh để kết thúc Mười Ngày Hiệp Nhất Cầu Nguyện: Quyền Phép Giao Cho Các Ngươi