Sabbath 1/15/11

Bài giảng của  Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Còn Niềm Hy Vọng  

Ảnh của Quách Anh Quang