Sabbath 1/17/15
Bài giảng của Mục sư Phạm Xuân Nghĩa: "Thắng Mình"  


Lời làm chứng của Hoàng Vĩnh Khang:
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/NrtkMkNE4Ic?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhạc: "Như Nai Kia", ban thanh niên
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/9nTm0eHdt7Q?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>