Sabbath 1/18/14

Bài giảng kết thúc Mười Ngày Hiệp Nhất Cầu Nguyện của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Để Nhận Được Sự Phục Hưng"