Sabbath 1/22/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Hãy Yêu Nhau