Sabbath 1/23/10 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Giới Thiệu Sách Đa-ni-ên