Sabbath 1/25/14

Bài chia xẻ của Mục sư Quách Trọng Toàn: "Vậy Đời Sống Anh Em Là Chi?"  

Lời chứng của Phùng Nguyên Khánh:

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/9iCzb_yJrkM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>