Sabbath 1/29/11

Bài chia xẻ của Nguyễn Minh Trí: Phân Biệt Thật Và Giả