Sabbath 1/3/15
Bài chia sẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: "Khi Giê-su qua"  


Nhạc: "Lời Sự Sống", Hương Võ và Đình Phụng hát
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/Nn7rp22X778?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>