Sabbath 1/30/09 sermon

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh; Cuộc Đấu Tranh Bắt Đầu