Sabbath 1/31/09 sermon

Bài chia xẻ của TL Nguyễn Thị Ngọc Liên: "Lỡ Mà Chúng Ta có Mất Thiên Đàng"