Sabbath 1/31/15
Bài chia sẻ của  Mục sư Peter Chung: "Chúa Nhìn Biết Tương Lai Tôi"   
Nguyễn Thị Ngọc Liên thông dịch

                                            

Nhạc: Ca Đoàn San Gabriel Academy

            <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/M9L6q0_ZB5U?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

            <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/EsaPskinpew?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

            <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/J9lAuhny-98?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

            <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gOPwLv56KQc?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

            <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/_LYL7Vqewwo?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

            <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/TQ0iIYnoQ3s?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

            <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/aRIGgnsoP2g?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

            <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/aRDWILIQFfg?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>