Sabbath 1/4/14

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: "Phục Hưng Chân Chính"  

Lời  chứng của bà Dương Thị Hiền 

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/0ltojiwTz-g?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhạc: "Xin Chúa Nắm Tay", Kezia Tuyết Nguyễn hát  

<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/OnkbMVHmjfA?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>