Sabbath 1/7/12

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Đức Thánh Linh Trong Cơn Mưa Cuối Mùa 

Photo by Vo Bong

Bài chia xẻ trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Receiving the Holy Spirit and the Latter Rain