Sabbath 1/8/11

Bài giảng của Muc Sư James Lee: Time For Revival

Thông dịch bởi Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Đến Lúc Cần Phải Phục Hưng