Sabbath 10/10/09

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Được Chọn