Sabbath 10/11/08 sermon

Bài giảng của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh:
8 Luật Sức Khỏe