Sabbath 10/16/10

Bài chia xẻ của Trưởng lão Lê Toàn Minh: Can Đảm