Sabbath 10/2/10

Bài giảng của Mục- sư Nguyễn Khắc Vinh: Ý Nghĩa của tên Cơ Đốc Phục Lâm 

Thông dịch: Ngọc Liên

 

Nhạc:

Arie Howard sings:   Redeemer

                                Revelation 

                                Shout To The Lord