Sabbath 10/9/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Các Vua Tranh Chiến