Sabbath 11/13/10

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Điều Lạ Thường Trong Nơi Tầm Thường  

Lễ Tiệc Thánh: