Sabbath 11/6/10

Bài chia xẻ của Trưởng lão Nguyễn Thị Ngọc Liên: Chớ Lo Lắng