Sabbath 11/7/09

Bài chia xẻ của Jessica Trịnn: Cái Giếng Bể   

Translation by Ngọc Liên