Sabbath 11/8/08

Bài Giảng Của Mục Sư Nguyễn Khắc Vinh: Vượt Qua Sóng Gió