Sabbath 11/8/14
Bài chia sẻ của Nguyễn Thị Ngọc Liên: "Hai Đứa Con Đi Lạc"  
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/b8Af7DRYIUI?rel=0&controls=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Nhạc: "Này Anh Thấy Không?" Jenny Phan hát
<iframe width="560" height="315" src="//www.youtube.com/embed/WrWSIhYZGuo?rel=0&controls=0&showinfo=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>