Sabbath 12/10/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Hãy NHớ Ngày Thánh  

 

     

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Keep The Sabbath Day