Sabbath 12/17/11

Bài giảng của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh: Không Còn Chỗ 

Bài giảng trong phiên nhóm thanh niên (in English) của Mục sư Nguyễn Khắc Vinh:No More Room