Sabbath 12/18/10

Bài giảng của Mục sư Samuel Lee:" The Love of God in Christ "     

Mục sư Nguyễn Khắc Vinh thông dịch: "Tình Yêu Của Chúa Qua Đấng Christ"