Sabbath 12/26/09

Bài chia xẻ của Chập sự Nguyễn Minh Trí: Lời Đức Chúa Trời Là Kim Chỉ Nam